ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Предмет

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между електронен  магазин Kei&Kei (ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН) и потребителите (ПОЛЗВАТЕЛИ).

2. Характеристики на електронния магазин

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет keikei.eu, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

  • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
  • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса му, достъпен на страницата му в Интернет на адрес keikei.eu. или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутона  "Регистрация",  ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия.

Страна по договора с Доставчика е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

5. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Доставчикът доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да се събират лични данни само с доброволното съгласие на съответния ПОТРЕБИТЕЛ, получени чрез лично попълнени и предоставени бланки и коментари. Информацията, която собственикът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има право да обработва за маркетингови или търговски цели е лично предоставена от всеки ПОТРЕБИТЕЛ, която служи за неговото идентифициране- собствено име и фамилия, потребителско име, телефон, електронна пощенска кутия, адрес за доставка. Всички задължителни полета за попълване на бланки, по повод регистрацията и създаването на заявка за покупка- поръчка, от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, са отбелязани със звездичка (*). С изразяването на съгласие, чрез подписване от разстояние с въвеждане на отметка на съответните места и потвърждение, чрез натискане на бутон “ПРОДЪЛЖИ”, всеки Потребител декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия и реда за обработване на неговите лични данни.

От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

Доставчикът и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от Доставчика и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на keikei.eu